Informacje ogólne

Kontakt

Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15 - 472 Białystok 

 

adres e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Od wydawcy

Upowszechnia się przekonanie, że jednym z głównych czynników sprawności systemu społecznego, a w tym gospodarczej efektywności, jest stan świadomości powszechnej - świadomości funkcji, spraw i metod. Nie chodzi przy tym o świadomość w sensie absolutnym; ktoś posiada świadomość, ale pozostaje w odosobnieniu, w informacyjnej izolacji. Chodzi o swoistą masę krytyczną świadomości powszechnej czyli rozumienia przez statystycznego obywatela funkcji, spraw i metod, a także ich hierarchii w społecznym procesie. Mniej ważny jest przy tym ogólny zasób i formalny dostęp do wiedzy i informacji; obok możliwości niezbędne są bowiem motywacje do działania.

Upowszechnia się więc jeszcze jedno, nie mniej ważne przekonanie, że podstawą postępu jest, obok samej świadomości, zaplecze ideowe systemów społecznych, skuteczność procesu wychowania na rzecz świadomości, upowszechnianie norm i postaw oraz systemów stymulacji wszelkiej aktywności. Formalnie biorąc, suma gromadzonych i przetwarzanych informacji oraz liczba nośników informacji jest ogromna. W naukach ekonomicznych najczęściej nie przekłada się to jednak na zakres ich wykorzystywania i racjonalizację życia gospodarczego.

Jeśli powyższe konstatacje są chociażby częściowo prawdziwe, to intensyfikacja działalności naukowej, publicystycznej oraz upowszechnianie ważnej systemowo wiedzy staje się pilną potrzebą. Stąd nowy tytuł, Przedsiębiorstwo & Finanse, czasopismo edytowane przez specjalistów z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydawca liczy, przynajmniej przez pewien czas, na wyrozumiałość i przychylne przyjęcie naszej propozycji.

Kazimierz Meredyk

Od Redakcji

„Przedsiębiorstwo & Finanse” to czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Kwartalnik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse (ISSN 2084-1361) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 53.08 pkt. (wartość znormalizowana wskaźnika ICV dla czasopisma wynosi 5.72 pkt).

Lista MNiSW czasopism punktowanych na 2015r., 2016r. - 8p.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych publikacją do nadsyłania artykułów na adres e-mail redakcji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Zespół Redakcyjny:

Dorota Sokołowska – redaktor naczelna

Anna Iwacewicz-Orłowska - zastępca redaktor naczelnej

 

 Redaktorzy tematyczni:

Anna Iwacewicz-Orłowska – ekonomia

Elżbieta Orechwa-Maliszewska – finanse, przedsiębiorstwo

Wojciech Tarasiuk – finanse, bankowość

 

Marzena Filipowicz-Chomko - redaktor statystyczny

Aniela Staszewska – redaktor językowy (język angielski)

 

  Rada Programowa:

Aleksander Bondar (Białoruś),    Maret Branten (Estonia),

Jacek Cukrowski (Polska),          Wojciech Florkowski (USA),

Edward Hościłowicz (Polska),     Vaclovas Lakis (Litwa), 

Juri Martin (Estonia),                  Kazimierz Meredyk (Polska), 

Ludmila Niekharosheva (Białoruś),

Ahmet Ozturk (Turcja),                Nina Siemieniuk (Polska),

Józef Szabłowski (Polska),          Steven T. Yen (USA)

 

                                                   ISSN 2084-1361

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach znajdują się na stronie

http://pif.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/przedsiębiorstwoifinanse/informacje-dla-autorów.html

Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce życia gospodarczego.
 2. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii dwóch recenzentów. Recenzja jest anonimowa, co ma zapewnić wysoki poziom czasopisma.
 3. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.
 4. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 5. Teksty przyjmowane są w języku polskim lub angielskim (streszczenie w języku angielskim).
 6. Odpowiedzialność za informacje i poglądy zawarte w artykułach ponoszą Autorzy.
 7. Redakcja jest ostatecznym organem przyjmującym artykuł do druku w danym numerze.
 8. Artykuły zamieszczane w Czasopiśmie są nieodpłatne.
 9. Wymagania edytorskie dotyczące artykułów zgłoszonych do publikacji w Czasopiśmie „Przedsiębiorstwo & Finanse” są zamieszczone na stronie Wydawnictwa WSFiZ w Białymstoku.
 10.   Prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z załączonymi wymaganiami edytorskimi.

Wymagania edytorskie.pdf

  11. Redakcja może zamieszczać w Czasopiśmie artykuły zamawiane (pisane przez ekspertów), które nie podlegają recenzji.

  12. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie po ukazaniu się wszystkich kwartalników z danego roku.

 

Kroki dla Autora tekstu: 

 1. Autor przesyła w formie elektronicznej propozycję artykułu zgodnie z wytycznymi dla autorów tekstu (znajdują się na stronie Czasopisma) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Artykuł zostaje skierowany do recenzji. Redakcja wyznacza dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Redakcja przesyła Autorowi recenzję jego tekstu w formie elektronicznej. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji Autor dokonuje niezbędnych poprawek i odsyła uzupełniony artykuł do Redakcji.
 4. Autor ma 14 dni na naniesienie poprawek wskazanych przez Recenzenta.
 5. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o akceptacji artykułu do publikacji Autor przesyła wypełniony i podpisany odręcznie formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w formie elektronicznej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Redakcji tj.:

 

Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15 - 472 Białystok 

 Oświadczenie_Autora.pdf

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do naniesienia ewentualnych poprawek wskazanych przez korektora tekstu.

7. Redakcja przesyła Autorowi 1 egzemplarz autorski Czasopisma na adres wskazany przez Autora.

 

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki

 • W przypadku jednej pozytywnej recenzji artykuł zostaje skierowany do drugiego Recenzenta
 • W przypadku jednej negatywnej recenzji - następuje odmowa publikacji artykułu o czym Redakcja powiadamia Autora.

 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie  znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu  konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między  recenzentem a autorem:

 a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

 b) relacje podległości zawodowej,

 c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat

poprzedzających przygotowanie recenzji.

 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do  dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz  recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

 Druk recenzji WSFiZ_.doc

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów  współpracujących.