Wydania EN (2)

ROZWÓJ I STRUKTURA SEKTORA USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE

Magdalena Tekień

Streszczenie
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza sektora usług faktoringowych w Pol-sce w latach 2006-2014 w celu zweryfikowania hipotezy, że sektor usług faktoringowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce. Weryfika-cji tak sformułowanej hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgroma-dzonych przez Factors Chain International, Główny Urząd Statystyczny oraz Polski Związek Faktorów. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż branża faktoringowa w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Przemawia za tym wysokie tempo wzrostu wolumenu wyku-pywanych wierzytelności, które wynosi średnio ok. 26,6%. Co więcej, rośnie udział wolumenu transakcji faktoringowych w PKB, a dynamika wzrostu obrotów faktoringowych jest wyższa niż dynamika wzrostu PKB wytworzonego przez instytucje finansowe. Coraz częstsze korzystanie z usług faktoringowych umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację zarządzania wierzytelno-ściami handlowymi oraz poprawę płynności finansowej, przy jednocześnie łatwiejszym dostępie do produktu i niższych kosztach finansowych niż w przypadku tradycyjnych form finansowania, do których można zaliczyć, m.in. kredyt bankowy.


THE ANALYSIS OF THE FACTORING MARKET IN POLAND

Summary
In this article there is the analysis of the factoring market in Poland during 2006-2014. The purpose of this article is the verification of hypothesis that the factoring industry is one of the most dynamically developing segment of the financial market in Poland. The verification of this hypothesis was conducted on the basis of the statistical data from Factors Chain International, Central Statistical Office and Polish Factors Association. The data shows that factoring industry in Poland is developing rapidly. This is confirmed by the high growth rate of volume of the factoring turnover, which is c.a. 26.6%. Moreover, the share of the factoring turnover in GDP is increasing. Also, the growth rate of the factoring turnover is higher than the growth rate of GDP, which was produced by the financial institutions. The use of the factoring allows to optimise the management of receivables and to improve the financial liquidity. Another advantage of the factoring is an easier access to a product and a lower cost of financing than in case of traditional type of financing, i.a. loans.

Magdalena Tekień.pdf