Wydania EN (2)

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIECI NEURONOWYCH W PROCESACH EKONOMICZNYCH

Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon, Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk

Streszczenie
Celem publikacji jest przybliżenie problematyki sieci neuronowych i ich wykorzystania we współczesnej gospodarce. W opracowaniu omówiono istotę i rodzaje sieci neuronowych, a także przedstawiono wybrane obszary zastosowań sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Praca składa się z dwóch części, pierwsza – porusza aspekty teoretyczne związane z terminologią i typologią sieci neuronowych, druga, empiryczna – dotyczy możliwości wdroże-nia sieci neuronowych w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekonomicznych.


SELECTED ASPECTS OF THE USE OFNEURAL NETWORKS IN THE PROCESS OF ECONOMIC

Summary
The aim ofthe publicationis to presentthe problems ofneural networks andtheir usein the modern economy. Thepaper discussesthe natureand types ofneural networks, as well as some of the areasof applicationof neural networksin various fields ofscience and economy. The work consistsof two parts, first-movestheoretical aspectsassociatedwith the terminology andtypology ofneural networks, the second, empirical- it concernsthe possibility of implementingneural networksin practice, with particular emphasis oneconomic processes.

Nina Siemieniuk_Jarosław Kilon_Łukasz Siemieniuk_Tomasz Siemieniuk.pdf