Wydania EN (2)

POLITYKA BUDŻETOWA I POSTKRYZYSOWA KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH A STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA W WIELKIEJ BRYTANII

Bogumiła Mucha-Leszko

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena skutków kryzysu finansowo-gospodarczego w okresie 2007-2009, w tym budżetowych kosztów pomocy dla sektora finansowego oraz wprowadzenia pakietu fiskal-nego w celu stymulacji popytu i ożywienia koniunktury gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Analiza ma charakter porównawczy, a krajami odniesienia wobec Wielkiej Brytanii są: Dania, Francja, Holandia, Niemcy i Szwecja. Ocena została skoncentrowana na: skali kryzysu finansów publicz-nych, efektach polityki prowadzącej do zrównoważenia budżetu i zmniejszania zadłużenia w Wielkiej Brytanii oraz sytuacji makroekonomicznej w warunkach realizacji strategii stabilizowa-nia finansów publicznych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że polityka konsolidacji finansów publicznych przyniosła efekty polegające na stopniowym równoważeniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami. Była ona również odpowiednio wyważona i wsparta instrumentami polityki pieniężnej, czego dowodem jest stabilizacja wzrostu PKB, niskie bezrobocie i tylko okresowy wzrost inflacji.


THE FISCAL POLICY AND POST-CRISIS PUBLIC FINANCES CONSOLIDATION VERSUS MACROECONOMIC STABILIZATION IN THE UK

Summary
The aim of the paper is to assess the outcomes of the 2007-2009 financial and economic crisis, including budgetary costs of financial sector support and the introduction of fiscal package to stimulate demand and economic recovery in the UK. The comparative analysis includes United Kingdom and Denmark, France, Netherland, Germany, Sweden. The assessment is focused on: the scale of public finances crisis, the costs of the policy leading to balance the budget and reduce debt in the UK, the macroeconomic performance during the process of stabilizing the public finances.
The analysis shows that the policy of public finances consolidation has brought results which gradually balanced the budget in accordance with the plan. It was also well-balanced and supported by monetary policy instruments, which was confirmed by the stabilization of GDP growth, low unemployment and only a temporary increase in inflation.

Bogumiła Mucha-Leszko.pdf